اخبار و اطلاعیه ها عمومی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

متقاضی محترم لطفاً حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1402/04/15 نسبت به

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ،