اخبار و اطلاعیه ها عمومی

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ابنیه

متقاضی محترم لطفاً حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1402/04/15 نسبت به

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

اطلاعیه 21 تکمیل کارگاه

پیرو اطلاعیه شماره 21 مبنی بر تكميل تجهيز كارگاه و تخريب سازه بتني ،

تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه

ساختمان هایی که در حال حاضر در آن زندگی می کنید، حاصل ده ها