• نام پروژه: ایزوگام سقف انباری و اتاق تجهیز کارگاه